S láskou a odbornosťou

prispejte 2% z vašich daní

O Občianskom združení
novozámocký bocian


Poslaním a cieľom občianskeho združenia Novozámocký bocian je podpora adekvátneho technického a priestorového vybavenia pre vykonávanie diagnostických, liečebných a vzdelávacích procesov, ako aj informovanie verejnosti o moderných, inovatívnych spôsoboch vzdelávania, prevencie diagnostiky a liečby v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

naše úlohy a ciele


  • Vytváranie atmosféry priateľského prostredia a spríjemňovanie sterilných nemocničných priestorov
  • Organizovanie alebo spoluorganizovanie prednášok, seminárov, stretnutí, ktoré sú v súlade s cieľmi združenia
  • Podporovanie rôznych foriem vzdelávania v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • Podporovanie podujatí zameraných na osvetu, prevenciu a liečbu gynekologických ochorení
  • Publikovanie odbornej a informačnej literatúry pre členov združenia a verejnosť
  • Podpora a spolupráca pri modernizácii technického vybavenia, zavádzaní a rozvoji najnovších diagnostických a liečebných postupov, pri rekonštrukcii priestorov, kde pacienti absolvujú diagnostiku a liečbu
  • Vytváranie ekonomických podmienok a získavanie finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti občianskeho združenia

naše doterajšie aktivity

19.5. 2022 - stretnutie gynekológov

Už druhýkrát sa stretli lekári z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky (GPK) FNsP Nové Zámky so svojimi ambulantnými kolegami.

Stretnutie organizovala GPK v spolupráci s Občianskym združením Novozámocký bocian. Prezentovali sa výsledky GPK za rok 2021 a postavenie kliniky v rámci Nitrianskeho kraja.

Súčasťou stretnutia boli aj témy perinatálnej úmrtnosti a štandardných postupov v gynekológii a pôrodníctve.

5.10. 2021  stretnutie ambulantných a nemocničných kolegov z FNsP Nové Zámky s cieľom zlepšiť spoluprácu, predstaviť bežný chod oddelenia a dosiahnuté výsledky

 


Dňa 5.10.2021 sa pod záštitou OZ Novozámocký Bocian, v spolupráci s GPK FNsP Nové Zámky konalo stretnutie s názvom "Stretnutie po rokoch". Zúčastnili sa ho pracovníčky zaoberajúce sa administratívou GPK, siedmy kolegovia pracujúci v nemocnici, traja pracujúci na čiastočný úväzok v nemocnici aj ambulantne, a desať ambulantných kolegov.

Úvodnú prednášku mala a rozhovor viedla MUDr. Judita Koprdová. Aktuálna situácia na klinike, počet lekárov, počet a vekové zloženie sestier, prvá a druhá vlna pandémie COVID 19 na klinike, aj to boli témy, ktoré sa počas stretnutia preberali. Ambulantnými kolegom sa predstavil chod kliniky, výsledky zo štatistiky pôrodníctva aj operatívnej gynekológie za rok 2020, ale aj úskalia a obmedzenia práce lekárov vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu kliniky.

V závere sa zodpovedali otázky ambulantných kolegov a v diskusii sa dohodlo, že podobné stretnutia s prezentáciou výsledkov kliniky, spolu s odbornými prednáškami,  usporiadame v dvakrát ročne pod záštitou občianskeho združenia.

 

seminárna činnosť GPK

15.02.2022 - Perinatálny menežment v prípade suspektnej alebo potvrdenej  
  infekcie COVID 19 u tehotnej
26.01.2022 - Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu
20.01.2022 - COVID 19 pandémia a tehotenstvo s ochorením obličiek
20.01.2022 - Štandardný ošetrovateľský postup-perinatálna strata
13.01.2022 - Tehotné pacientky s COVID-19, vyžadujúce hospitalizáciu
12.01.2022 - Predpoklady a prevencia predčasných spontánnych pôrodov  
18.11. 2021 - Očkovanie a tehotenstvo
20.10. 2021 - Nádory cervixu
19.10. 2021 - Hypotyreóza a gravidita
15.10. 2021 - Embolizácia plodovou vodou
15.10. 2021 - Vybrané stavy z detskej gynekológie
14.10. 2021 - Peripartálne život ohrozujúce krvácanie
13.10. 2021 - Vrodené vývojové vady respiračného systému
6.10. 2021 - Anémia v gravidite
6.10. 2021 - Manažment karcinómu vulvy dlaždicovobunkového (štandardný postup MZSR)


Zakúpenie výučbovej pomôcky na šitie pre GPK

Rekonštrukcia Nadštandardnej izby GPK na šestonedelí

Rekonštrukcia štandardnej izby GPK na šestonedelí

skrášlenie chodbových a ambulantných priestorov

budeme vďační za vašu finančnú podporu
prispieť môžete aj darovaním 2% z vašich daní


Názov združenia:
Novozámocký bocian
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Kód banky: 0200
IBAN: SK 31 0200 0000 0044 7520 5454

za už prejavenú podporu ďakujeme


VDT Finance, s. r. o.
ALTONAS GROUP SK s. r. o.
PROJEKT 3000
Gabriel Alexovič
Kitty photo